Alapszabály

A Szempont Fotókör Alapszabálya

I.    Általános rendelkezések:

1.    A fotókör neve: Szempont Fotókör (a továbbiakban: Fotókör).
2.    Megalakulásának ideje: 2008. november 06.
3.    A Fotókör önképzőkör, önálló jogi személyiséggel nem bíró szervezet, a Magyar Fotó-művészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) tagszervezete.
4.    A Fotókör székhelye: „Gyöngyök” Mátra Művelődési Központ, 3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.

II.    A Fotókör célja

1.    Teret adni a Gyöngyös környékén élő, fotózás iránt érdeklődőknek, tagnak jelentkezett, és annak felvett személyeknek, hogy rendszeres foglalkozások, valamint közös alkotó tevékenység keretében megismerhessék, és továbbfejleszthessék a fotózással kapcsolatos technikai és esztétikai ismereteiket. Segíteni a vizuális kultúra népszerűsítését a fotó, diaporáma, digiráma eszközeivel.
2.    A szervezett működési forma megteremtésével képviseleti jogot szerezni a magyarországi és a nemzetközi fotós közéletben, fotós szervezetekben.
3.    Klubkollekció, valamint egyéni-, és csoportos kiállításokon való részvétel biztosításával lehetőséget adni a tagok önkifejezési igényeinek, helyi, regionális, országos és határon túli bemutatkozásainak.

III.    A Fotókör tevékenysége

1.    A Fotókör az alapszabályban lefektetett célok érdekében rendszeresen foglalkozásokat tart. A foglalkozások féléves munkaterv alapján összeállított program szerint kerülnek megtartásra.
2.    Saját vagy meghívott előadók közreműködésével elméleti és gyakorlati foglalkozásokat szervez (kezdő és haladó szinten), amelyeken a tagok a fényképezés gyakorlatával, technikai lehetőségeivel és esztétikai kérdéseivel ismerkedhetnek meg, illetve ez irányú ismereteiket bővíthetik.
3.     Figyelemmel kíséri az országos és nemzetközi, egyéni- és csoportos bemutatkozási lehetőségeket, pályázati kiírásokat, és ösztönzi, segíti a tagok ezeken való részvételét.
4.    A vizuális kultúra fejlesztése céljából évente diaporáma pályázatot szervez és bonyolít le a Gyöngyök, Mátra Művelődési Központtal közösen.
5.    A Fotókör tagjainak munkáiból évente rendszeres kiállítást rendez.
6.    Kapcsolatot épít hazai és külföldi fotókörökkel, klubokkal

IV.    A Fotókör tagsági feltételei

1.    Tag: minden magánszemély, aki a Fotókör alapszabályát elfogadja, maga is tevékenyen részt vállal a célok elérésében, valamint az esedékes tagdíjat határidőre befizeti. A tagdíj - egyéni döntés alapján - negyedévre, félévre, vagy egész évre előre fizetendő, a választott időszak első hónapi foglalkozásainak egyikén.
2.    Rendes tag: azok a tagok, akik legalább egy év folyamatos tagsággal rendelkeznek és az általuk benyújtott 6 képes portfolió alapján őket a jelenlévő rendes tagok többsége javasolja a rendes tagságra.
3.    Tiszteletbeli tag: azok az idősebb fotósok, akik korábban aktívan, országos elismertséget elérve vettek részt a régió fotóséletében. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tagokéval. A tiszteletbeli tagságra a vezetőség tehet javaslatot, és a tagság szavazza meg 2/3-os többséggel.

V.    A Fotókör működése

1.    A vezetőség
A Fotókör tagjai közül egy vezetőt választ egyszerű többséggel 3 éves időtartamra. A választást az előző mandátum letelte előtt a vezetőség által meghatározott időpontban kell lebonyolítani. A vezető az aktuális feladatok ellátására tagokat kér fel, akikből egy vezetőség alakul. A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente megbeszélést tart. A vezető a tagok egyszerű többségének szavazatával visszahívható, mellyel egyidőben új vezetőt kell választani.

2.    A vezető feladata:
•    szakmai irányítás
•    a féléves munkaterv végrehajtásának irányítása
•    a vezetőség munkájának koordinálása
•    részfeladatok kiadása fotóköri tagoknak
•    kiadások engedélyezése
•    a Fotókör képviselete külső szervezetek felé
(fotóklubok, fotós szervezetek, MMK)
•    Internetes megjelenés feltételeinek biztosítása, koncepció kialakítása
•    írásbeli beszámoló elkészítése és ismertetése az aktuális év programjainak teljesítéséről, pénzügyi helyzetről
•    pályázati adminisztráció bonyolítása
•    szabályzatok élőntartásának kezdeményezése
A vezetőt távolléte esetén a vezetőség tagjai közül általa megbízott tag helyettesíti.

3.    A Fotókör vezetőségének feladata
•      a féléves programterv kidolgozása, programok megszervezése, lebonyolítása
•      fotóköri események dokumentálásának megszervezése, lebonyolítása, az archí-vum gondozása
•      éves tagdíjra javaslattétel
•      pályázatok figyelése és terjesztése
•      tagdíjjal, pénzügyi nyilvántartással kapcsolatos feladatok elvégzése
•      programszervezés (közös fotózás, kiállítás látogatás)
•      weblap élőntartással kapcsolatos adatok előállítása, feltöltése, üzemeltetés biz-tosítása
•      promóciós feladatok elvégzése (hirdetés, meghívó, plakát, média)
•      kiállítási anyagok előkészítése, kiállítás lebonyolítás megszervezése

VI.    A fotóköri tagi jogok

A fotóköri tagok jogai :
1.    Részt vehet a Fotókör közös programjain, a belső „Lépcső” pályázatra képet nyújthat be.
2.    Javaslatokat tehet szervezeti, működési, programtervezési kérdésekben egyaránt.   
3.     Szavazhat a belső pályázatok vagy egyéb, a vezetőség által meghatározott kollekciók                 értékelésekor.
4.    Az éves csoportos kiállításon részt vehet egy fotóval, amennyiben a jelenlévő rendes tagok többsége azt javasolja.

    A fotóköri rendes és tiszteletbeli tagok jogai :
1.    Részt vehet a Fotókör közös programjain, a belső pályázatokra képet nyújthat be, a fotóköri weblapon önálló galériát tarthat fenn 20 db képig.
2.    Javaslatokat tehet szervezeti, működési, programtervezési kérdésekben egyaránt.
3.    Szavazhat a szabályzatok, a féléves programtervezet és a tagdíj javasolt összegének el-fogadásáról.
4.     Szavazhat a belső pályázatok vagy egyéb, a vezetőség által meghatározott kollekciók értékelésekor, önálló, vagy más fotóklub csoportos kiállításán jelezheti a fotóköri tagságát, alkotásaival pályázhat a Fotókör bemutatkozó-, ill. pályázati kollekcióihoz.


VII.    A fotóköri rendes tag kötelességei

1.    Munkájával segíti az elfogadott célkitűzések elérését, közreműködik a feladatok végre-hajtásában.
2.     Egyéni fejlődéséről, (ill. ennek érdekében végzett) tevékenységéről időközönként (egy évben legalább egyszer) önállóan beszámol a Fotókör foglalkozásán bemutatott felvételeivel.
3.     A megállapított tagdíjat minimum negyedéves ütemezésben előre fizeti az adott ne-gyedév első hónapjának egyik foglalkozásán. Elmaradás esetén az eredeti befizetési hó-nap első napjától számított 6. hónap utolsó napján a tagi jogok megszűnnek. Alapos indok alapján a tag kérésére a rendes tagsági viszony további hat hónappal meghosszabbítható, melyen belül, ha az elmaradt tagdíjat befizeti, a rendes tagi jogok a befizetés napjával szünetelés nélkül visszaállnak. Amennyiben a tagdíj befizetése 1 év nem fizetés után folytatódik, abban az esetben a volt rendes tagra az új tagra érvényes szabályok vonatkoznak.  
4.   A tag kizárható, ha az alapszabály ellen súlyosan vét, magatartásával rontja a Fotókör megítélését, hírnevét.
5.     Annak a rendes tagnak, aki egy éven keresztül nem vesz részt a fotóköri munkában, az ezt követő egy évig a jogai és kötelességei a tagokéval egyezik meg.

VIII.    A Fotókör gazdasági tevékenysége

1.    A Fotókör gazdasági tevékenységet nem végez, bankszámlaszámmal nem rendelkezik, bevételeinek és kiadásainak nyilvántartását, pénzeszközeit egy fotóköri tag, mint meg-bízott pénztáros kezeli.
2.    A Fotókör működéséhez szükséges helyiséget, egyes technikai eszközöket (projektor, vetítővászon, hangosítás), kiállítási lehetőségeket a Gyöngyök, Mátra Művelődési Köz-pont biztosítja.
3.    A vezető a befolyt tagdíj és egyéb támogatások felhasználásáról a tagságnak az éves be-számolójában elszámol.

Jelen Alapszabály új vezetőség választásakor, vagy közbenső időszakban a vezető vagy 3 rendes tag írásbeli kezdeményezésére módosítható az erre a célra összehívott taggyűlésen megjelent rendes tagság 2/3-os többségének elfogadásával.

Elfogadva: Gyöngyös, 2012. február 2.